Chụp ảnh album cho 2 bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 01

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 02

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 03

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 04

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 05

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 06

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 07

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 08

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 09

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 10

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 11

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 12

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 13

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 14

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Tờ thứ 15

Chụp ảnh album cho bé Minh Khoa 1 tuổi và Minh Thư 7 tuổi – Ảnh gỗ tặng