Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi ở studio hcm

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 1 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 2 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 3của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 4 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 5 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 6 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 7 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 8 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 9 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 10 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 11 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 12 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 13 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 14 của quyển album

Chụp hình album cho bé Long Nhi 5 tuổi – Tờ thứ 15 của quyển album

Tặng video trình chiếu slide từ hình ảnh mừng sinh nhật bé Long Nhi 5 tuổi