Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi trong studio hcm

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 1 của quyển album (Hình bé từ 1-3 tháng do ba mẹ bé cung cấp)

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 2 của quyển album (Hình bé từ 4-6 tháng do ba mẹ bé cung cấp)

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 3 của quyển album (Hình bé từ 7-9 tháng do ba mẹ bé cung cấp)

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 4 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 5 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 6 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 7 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 8 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 9 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 10 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 11 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 12 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 13 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 14 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Tờ thứ 15 của quyển album

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Ảnh gỗ 40×60

Chụp hình album cho bé trai RIO 1 tuổi – Ảnh gỗ 50×75 tặng